Meervoudige waardecreatie

door | 14 augustus 2018

Wat is meervoudige waardecreatie?

Je hebt er vast wel eens van gehoord, meervoudige waardecreatie maar wat is dit fenomeen en waarom is het zo belangrijk?

Als platte definitie wordt er voor waardecreatie het volgende vertelt:

“waar·de (de; v; meervoud: waardes, waarden):  de tastbare en niet tastbare voordelen, het belang of de betekenis van een product, dienst of een combinatie daarvan. Waarde is in het algemeen subjectief. Te onderscheiden zijn economische, functionele, emotionele en symbolische ~. Ook de indeling economische, sociaal/maatschappelijke en ecologische waarde wordt gehanteerd. ‘Nieuwe’ businessmodellen bestaan steeds vaker uit combinaties van deze waarden en gaan uit van wederkerigheid en profijt voor alle betrokkenen. Men spreekt dan van waarde-ecosystemen.

cre·a·tie (de; v; meervoud: creaties) schepping, laten ontstaan

waar·de·cre·at·ie (de; meervoud: waardecreaties) het scheppen van (meer) waarde voor klanten, de eigen organisatie en andere betrokken partijen, op basis van nieuwe inzichten en door middel van co-creatie, een heroverweging van het bestaande businessmodel en continue aandacht voor innovatie.
Waardecreatie vergroot het onderscheidend vermogen en de continuïteit van iedere organisatie.“ (Parbleu, 2012)

Als we dit vrij vertalen naar bedrijven betekend dit dat men middels een product of dienst inspeelt op meerdere waarde voor een afnemer. “De waarden die er toe doen volgens dhr. A Klamer zijn:

  • Transcendentaal (van spiritueel tot intellectueel);
  • Sociaal (van relaties tussen mensen tot collegialiteit);
  • Persoonlijk (van ontwikkeling tot bewustwording);
  • Gemeenschappelijk (van samenleving in het algemeen, via gelijkheid tot duurzaamheid)” (Jurriëns, 2015)

Bij meervoudige waardecreatie is het dus van belang om als ondernemer te kijken naar meerdere toepassingsgebieden voor producten en-of diensten. Door in te spelen op bovenstaande waarden kan beter ingespeeld worden op de behoeftes van afnemers. Het is dus het opnieuw inrichten van het product of dienst om een sterkere positie in te nemen in het gedachtegoed van de afnemer. Meervoudige waardecreatie heeft ook te maken met een transitie die zich momenteel afspeelt in het commerciële domein.


Transitie in het commercieel domein

Momenteel is er een gigantische transitie gaande binnen het commercieel domein. De huidige lineaire economie veranderd langzaam maar zeker naar een circulaire economie. Om deze transitie zo goed mogelijk in beeld te brengen wordt gekeken naar beide economieën.


Lineaire economie

Lineaire (en ook onze huidige) economie  is sterk gebaseerd op het behalen van zoveel mogelijk winst op kort termijn. Hierbij is een groot verbruik van grondstoffen en wordt er zo kostenbesparend mogelijk gewerkt op ieder kapitaalgoed, denk hierbij aan de grondstoffen, arbeidskosten, materialen etc. Hierbij ontstaat er een procesketen die eindigt met een grote hoeveelheid afval doordat alle producten die worden ontworpen in worden gericht om te eindigen als afval. (Jurriëns, 2015)

(Hartman, 2014)


Circulaire economie

Een circulaire economie is gericht op waarde en het behoudt van deze waarde. Deze waarde, ofwel kapitaal, drukt zich verder uit dan alleen geld, maar ook in sociale, menselijke en natuurlijke waarde. Kenmerkend aan een circulaire economie is dat in de ontwerpfase van het product, rekening gehouden wordt met het hergebruiken van alle productbestanddelen. Hierdoor ontstaat het grootste verschil tussen de lineaire economie en de circulaire economie, namelijk het einde van de keten. Binnen circulaire economieën wordt alles hergebruikt, bij lineaire economieën ontstaat er een onbruikbaar restant wat eindigt als afval. (Jurriëns, 2015)

(Hartman, 2014)


Waarom circulaire economie?

Waarom is deze verandering nou gaande?, er zijn namelijk grote voordelen te halen uit circulaire economie die een nauw verband hebben met duurzaamheid. Binnen duurzaamheid zijn drie disciplines, people, planet en profit, deze kunnen terug gevonden worden binnen circulaire economie.


People

De transitie van winst per product naar winst per klant en waarde voor medewerkers is terug te zien bij circulaire economie. Men dient een duurzame relatie op te bouwen met deze partijen. Naast deze groepen is de maatschappij ook een belangrijk punt. Het teruggeven aan de maatschappij en mee te denken aan de omgeving van het bedrijf waar men baat bij heeft.


Planet

Momenteel worden er veel edelmetalen gebruikt voor het creëren van producten welke schaars worden. Bij circulaire economie worden deze gereduceerd door het opnieuw gebruiken van onderdelen van producten of zelfs het hergebruik van een volledig product. Dit resulteert uiteindelijk in minder afval en het behoudt van de huidige biodiversiteit.


Profit

Verdienmodellen worden anders ingezet. Kostenbesparing is meer dan alleen bezuinigen op iedere schakel binnen het bedrijfsproces. Door slim om te gaan met het ontwikkelen van producten kan er flink bespaard worden op het productieproces. Door hergebruik zullen een groot aantal kosten, zoals grondstoffen en energiekosten, gereduceerd worden.

Een ander aspect is goodwill die wordt opgebouwd bij consumenten. Door actief in te zetten op het people aspect ontstaat er een sterk onderscheidend vermogen en een gunfactor bij de afnemer.


En hoe nu verder?

Het is voor ieder bedrijf relevant om zichzelf af te vragen wat de toekomst in huis heeft. Hier moet je immers naar toe gaan groeien. Meervoudige waardecreatie en duurzaamheid zijn van groot belang om in te kunnen spelen op de dag van morgen. Zeker in deze tijd is het van belang om niet achter de feiten aan te lopen. Kijk nou eens zelf bij jouw bedrijf of organisatie en ga eens denken wat de eerste stappen kunnen zijn. Bedenk je wel dat circulaire economie niet iets is wat je zomaar kan gaan toepassen, de strategie van het bedrijf moet erop aangepast worden anders zal het niet overkomen tot de afnemer.